ข้อกำหนดและเงื่อนไข บริษัท คาร์ทรัส จำกัด

บริษัท คาร์ทรัส จำกัด ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “คาร์ทรัส” ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคาร์ทรัส ดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคาร์ทรัส

ลูกค้า หรือบุคคลใดสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคาร์ทรัสได้ เพื่อการค้นหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการ สื่อโฆษณา ตรวจ สอบอัตราดอกเบี้ยแลค่าธรรมเนียมต่างๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการคาร์ทรัส และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคาร์ทรัส ได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่คาร์ทรัส หากไม่ประสงค์ที่จะลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจาก คาร์ทรัส

คาร์ทรัสสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของคาร์ทรัสได้อย่างต่อเนื่องและใช้โปรแกรมเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้าน พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคาร์ทรัสได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่ม เป้าหมายทั้งในด้านของเนื้อหาข้อมูลและวิธีการเข้าถึงเนื้อหานั้น

การเก็บรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าหรือบุคคลใดนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของคาร์ทรัสและบริษัทในเครืออย่าง ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการของคาร์ทรัส และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่า เดิม เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและการให้บริการที่ดีที่สุด ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือสงวนไว้ หากคาร์ทรัสไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้คาร์ทรัสจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อเมื่อคาร์ทรัสได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยการสมัครหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สำหรับให้คาร์ทรัสใช้ในการติดต่อกับท่าน หากท่าน เลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์โทรศัพท์ หรือเบอร์โทรสาร ภาพถ่ายใบหน้า ลายนิ้วมือ ม่านตา เป็นต้น แก่คาร์ทรัส ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่คาร์ทรัสแล้ว คาร์ทรัสจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูงของคาร์ทรัส

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

คาร์ทรัสเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน ท่านจะได้รับความปลอดภัยสูงสุด ในการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ของ คาร์ทรัส ดังนั้น ข้อมูลของท่านที่คาร์ทรัสได้รับนั้น จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่านเท่านั้น และคาร์ทรัสจะ ดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยคาร์ทรัสจะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของท่านนอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับ อนุญาตจากคาร์ทรัส บริษัทในเครือ รวมถึงผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก และ/หรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากท่านให้เข้า ถึงข้อมูลของท่านตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่

คาร์ทรัสได้รับความยินยอมจากท่าน

- การให้ข้อมูลเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการ และ/หรือ ทำธุรกรรม ตามที่ท่านประสงค์
- การให้ข้อมูลแก่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (Credit Bureau) ที่คาร์ทรัสเป็นสมาชิก
- การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
- การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่คาร์ทรัสได้รับจากท่าน อาจถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการออกผลิตภัณฑ์และบริการของคาร์ทรัส รวมทั้ง การจัด กิจกรรมรายการส่งเสริมการตลาดของคาร์ทรัส คาร์ทรัสจะรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับโดยใช้มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูง นอกจากนี้แล้วคาร์ทรัสขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของท่าน มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของคาร์ทรัสได้ ตลอดเวลา

มาตรการความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

คาร์ทรัสตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และบริการคาร์ทรัสผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

คาร์ทรัสได้เลือกใช้เทคโนโลยีและมีแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยเพื่อที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ มิให้ถูก นำไปใช้หรือเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของคาร์ทรัส ซึ่งคาร์ทรัสขอแนะนำการรักษา ความปลอดภัยต่างๆ สำหรับผู้ใช้บริการคาร์ทรัสทางอินเทอร์เน็ต และบริการคาร์ทรัสผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

การรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการคาร์ทรัสทางอินเทอร์เน็ต

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Phishing

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตคือ เรื่องความปลอดภัย ดังนั้นผู้ใช้บริการควรจะทำการป้องกันบัญชี และข้อมูลส่วน ตัวของตนเองให้อยู่ในที่ปลอดภัยมากที่สุด

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการก่ออาชญากรรม และการโจรกรรมข้อมูล คาร์ทรัสจึงได้ลงทุนเป็นจำนวนเงินหลายล้าน บาทในแต่ละปีเพื่อเทคโนโลยีที่ดีขึ้น รวมทั้งการอบรมบุคลากรและกระบวนการพิสูจน์ตัวตนของผู้ทำการรายการเพื่อป้องกันการล่อลวง หรือการฉ้อโกงในรูปแบบต่างๆ ผู้ใช้บริการควรปฏิบัติตามคำเตือนของคาร์ทรัสเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลของตัว ท่านเองในการ ทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต โปรดจำไว้เสมอว่าการป้องกันข้อมูลอย่างเหมาะสมเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้ใช้บริการ และ คาร์ทรัส